TUTKIMUS Archive

TIVIT Interactive: Open Data Value Network

Watch the webinar: Tomi Kinnari – Open Data Value Network.

Slides on SlideShare.

***

Avoin data murtaa perinteiset tiedon kulutuksen ja -julkaisun perinteet, niin valtiollisella kuin yksityiselläkin puolella. Valtion yksiköt ja muut viranomaiset avaavat valtavia määriä lakitekstejä, tilastotietoa, liikennedataa, terveysdataa, jne. Nämä uudet tietolähteet tarjoavat tapoja rikastaa mediasisältöä, esimerkiksi reaaliaikaisilla datavirroilla, visualisalisoinneilla tai paikka- ja tilanneriippuvalla tiedolla. Samalla kun uusia datalähteitä avataan, on myös uusia palveluja ja sovelluksia nähtävissä useilla alueilla.

Tässä tutkimuksessa raportoimme miten nämä trendit liittyvät yhteen. Laajan Suomalaisen kenttätutkimuksen ja siihen pohjautuvan liiketoimintamallianalyysin avulla identifioimme miten alan edelläkävijät ovat muodostaneet liiketoimintansa, missä roolissa he toimivat avoimen datan arvoverkostossa ja mitkä ovat heidän pääasialliset tulonlähteet. Toisin sanoen, kuvailimme miten suomalaiset avoimen datan tienraivaajat näkevät uuden markkinapaikan.

Yleisesti ottaen avoimen datan kaupallinen hyödyntäminen Suomessa on edelleen varhaisessa vaiheessa. Silti muutamia loistavia esimerkkejä kaupallisesta menestyksestä on nähtävissä, kuten oman datan analysointia joukkoistamalla saavutetut kustannussäästöt, tai julkisen datan laajamittainen käsittely ja analysointi kehittyneillä algoritmeilla. Lisäksi löysimme joukon pienyrityksiä, jotka ovat vasta rakentamassa liiketoimintaa avoimen datan ympärille. Tulevaisuus näyttää miten nämä toimijat kasvavat, ja lunastavatko he avoimen datan ympärille rakentuneet odotukset.

Viikon tulos: Väitöskirja entistä tehokkaammasta ohjelmistokehityksestä

Monilla aloilla menestyksellistä, virtaviivaiseen ajatteluun (lean thinking) perustuvaa Kanban-tuotannonohjausmenetelmää on alettu soveltaa prosessimallina myös ohjelmistokehityksessä. FTMarko Ikosen Helsingin yliopistossa tarkastetussa tietojenkäsittelytieteen alan väitöskirjassa esitetään ensimmäisiä tieteellisiä tutkimustuloksia Kanbanin hyödyistä ohjelmistokehityksessä, jonka erityisluonne poikkeaa muista aloista.

Tulosten mukaan Kanban-menetelmä oikein sovellettuna tehostaa ohjelmistokehitysprosessia. Avainkohtiin lukeutuvat mm. arvoa tuottamattoman työn vähentyminen, hyödyttömän odotusajan minimointi sekä vain tarpeellisten ominaisuuksien toteuttaminen lopputuotteeseen tai -palveluun.

Väitöskirjatutkimuksen mukaan ohjelmistokehittäjät kokivat Kanbanin intuitiiviseksi ja motivoivaksi menetelmäksi, mikä jo sinällään lisää työn tuottavuutta. Kanbanin avulla kyettiin välttämään turhaa työtä, tehostamaan ongelmanratkaisua ja päätöksentekoa, lisäämään kommunikointia, sekä reagoimaan muutoksiin nopeammin kuin esimerkiksi ketterässä (agile) Scrum-kehikossa.

Teollisuudelle tulos tarjoaa merkittävän hyödyn mittavine säästöineen: turhan työn määrä ja keskittyminen toissijaisiin asioihin kasvattavat kustannuksia, lisäävät vastoinkäymisiä ja sitä kautta vähentävät työntekijöiden työmotivaatiota. Ongelmat ohjelmistokehityksessä tuntuvat yleensä tuotteen tai palvelun loppukäyttäjälle.

“Kun asiakas ei ole tyytyväinen, madaltuu kynnys etsiä markkinoilta omat tarpeet paremmin täyttävä toimittaja. Kanbanin avulla asiakkaan muuttuvat tarpeet voidaan huomioida jo asiakasprojektin aikana.”

TIVITin Cloud Software-tutkimusohjelma rahoitti Ikosen väitöstutkimusta ja tarjosi rajapinnan työlle, jonka etenemistä suuri teollisuussektori tarkasti seurasi.

Väitöskirjan “Lean Thinking in Software Development: Impacts of Kanban on Projects” elektroninen versio on luettavissa E-thesis-palvelussa.

Lisätietoja saa FT Marko Ikoselta, puhelin 050 531 6864, marko.ikonen@helsinki.fi

TIVITin ohjelmissa syntyy vuodessa satoja tuloksia: akateemisia tutkimus- ja konferenssipapereita, opinnäytteitä, softanpätkiä, liiketoimintaideoita, patentteja – ja niin edelleen. Koska yksittäiset tulokset ovat suuressa mittakaavassa useimmiten pieniä ja ne julkaistaan hajallaan eri ohjelmien sisällä, nostamme mielestämme erityisen onnistuneita tuloksia esille blogissamme Viikon tulos -sarjassa. Tutustu muihin tuloksiin: http://www.activityblog.fi/category/viikon-tulos/